تهران - تقاطع بزرگراه شهيد همت و شهيد چمران - دانشگاه علوم پزشكي تهران - مركز همايشهاي بين المللي رازي