تماس با دبیرخانه همایش

تهران- تقاطع بزرگراه شهید همت وشهید چمران دانشگاه علوم پزشکی تهران- دانشکده پیراپزشکی- طبقه دوم- مرکز پژوهش های دانشجویی

تلفن تماس : 09307343282 خانم اسمعیلی و86704713

پست الکترونیک : paraconf1@tums.ac.ir